בקשות להבהרות ולשינוי תנאי סף של מכרזים (טרם הגשת ההצעה)