דרכי התנהלות למול רו"ח המבקרים מטעם משרד הפנים

על מה להקפיד כשמשיבים לטענות בטיוטת הדוחות מבקר הפנימי של הרשות המקומית?

על מה להקפיד כשמשיבים לטענות בטיוטת דו"ח מבקר המדינה?

הוועדה לחיוב אישי – שלבים מקדמיים טרם שימוע

בקשות להבהרות ולשינוי תנאי סף של מכרזים (טרם הגשת ההצעה)

ביטול חיובי היטלים מסיבות של התיישנות ושיהוי

סוגי היטלי פיתוח- סלילה, תיעול ושצ"פ ומה שביניהם

הליכים למחיקת חובות על פי הוראות משרד הפנים

פטור מארנונה בגין נכס ריק או בגין נכס לא ראוי לשימוש

ביטול חיובים וחובות ארנונה בגלל התיישנות ושיהוי

שינוי סיווג ארנונה  – השגה וערר על גובה החיוב