הליכים למחיקת חובות על פי הוראות משרד הפנים

פטור מארנונה בגין נכס ריק או בגין נכס לא ראוי לשימוש