מדובר באחד השימועים שאליהם אני רואה בגדר חובה להגיע עם יועץ משפטי, שכן היה מדובר הן על טענות עובדתיות והן על טענות משפטיות, והיה חשוב מאוד לשכנע את הוועדה בצדקת המציע הזוכה, שכבר עבר את כל המשוכות עד לזכיה.

כדי לאפשר לוועדה לעמוד על נכונות החלטתה לבחור את המציע כזוכה, הקדמנו ושלחנו, עוד בטרם השימוע, מסמך כתוב ומנומק הדוחה את כל טענות המתחרה, וההכנה הטובה שעשינו מראש, סייעה לנו לסנגר על החלטות הוועדה, ולהשאיר את הזכייה בידי הלקוח שייצגנו.