ביטול עיקולי בנק שהוטלו 18 שנים לאחר היווצרות החוב

מענה לעתירה לפסילת הזוכה בתואנות והשמצות לא מוכחות

עתירה לפסילת מכרז בשל טענת שווא לאי איתור מסמכים

זכיה בעתירה לביטול מכרז למרות שהצעת העותר נפסלה בצדק

בקשה לשינוי תנאי סף מצמצמים – מכרז עמדות לתיקון אופניים

שימוע לאחר זכיה בשל טענות שהועלו כנגד הזוכה

דרישת תשלום לאחר בהעלאת טענה של שימוש חורג בקרקע חקלאית

דרישת תשלום בעקבות בקשת היתר בניה בחווה חקלאית

תחנת הדלק שהעירייה טענה שאינה יודעת מי מחזיק בה ומי חב בארנונה

הרמת מסך כפולה כנגד בעלת שליטה בחברה שהשקיעה בחברה החייבת

פטור נכס לא ראוי לשימוש – פירוק תשתיות חדר בריחה

פטור כנכס לא ראוי לשימוש  – נזילות וריקבון