מציע שהצעתו הייתה הזולה ביותר, הוזמן להופיע בפני וועדת המכרזים אשר טענה כי לא הציג מספיק המלצות, וכי הממליצים שנתן את שמם לא היו מרוצים מהצעתו. בעקבות שאלות שהעלינו במפגש התברר כי מסיבה לא ברורה, חלק מהמסמכים ומכתבי ההמלצות לא הגיעו לידי וועדת המכרזים, וכי הממליצים שלכאורה רואיינו, לא היו אלו שלהם אכן סופק השירות הספציפי. 

לאחר שהעברנו בשנית טבלאות ומסמכים מסודרים לוועדה ונערכה בדיקה אל מול הממליצים האם התקיימה איתם שיחה, המציע, אותו ייצגנו בשימוע, זכה במכרז.