פעמים רבות, בעקבות פניות של לקוחותינו, הצלחנו לשנות ולהחמיר את תנאי הסף של מכרזים שלא שמו מספיק דגש על הניסיון והרישיונות אותם המציעים מחויבים להציג, על פי דין.
כך לדוגמה, הבאנו לשינוי תנאי הסף במכרז לביצוע עבודות שאיבת ביוב, לכך שיידרש מהמציעים רישיון עסק בתחום שפכים וקולחין ורישיון להובלתם במשאית.
במקרה אחר נענתה דרישתנו לשינוי תנאי סף של מכרז הסעות כך שהמציע יחויב להיות בעל משרד הסעות שאכן מורשה לבצע הסעות תלמידים.
במקרה נוסף, במכרז למשרד לשירותי ראיית חשבון ובקרות על תקציבי משרדי הממשלה, הצלחנו לשנות את תנאי הסף בהם לא נדרש תחילה שום ניסיון בתחום תקציבי משרדי הממשלה, ואף לא ניתנה לבעלי הניסיון בתחום, שום העדפה. תנאי הסף שונו בעקבות טענותינו להפרת עיקרון השוויון, היות וספקים ללא ניסיון, כישורים או רישיונות מתאימים, יובילו להפחתת מחירים במטרה להשתלב בעבודה.