לעיתים ההצעה הטובה ביותר נפסלת מסיבה שאינה רלוונטית או בשל כך שלא אותר מסמך בעל משמעות לעמידה בתנאי המכרז, או לזכייה במכרז.

לקוח המשרד הגיש לבדו הצעה למכרז, הצעתו נפסלה רק בשל העובדה שמסמכיו הוגשו בצורה לא מסודרת, שלא אפשרה לאתר את כל המסמכים הנדרשים, ובמקומו נבחרה הצעה יקרה באופן משמעותי, של מציע בעל ניסיון פחות בהרבה.
בעתירה שהגשתי, טענתי שכל המסמכים הנחוצים כן צורפו למכרז, שחוות הדעת של וועדת המכרזים סולפה לרעת מרשי, וכי המציע שזכה במכרז בקושי עמד בתנאי הסף. 

בתגובה לכך הציע בית המשפט כי תקופת ביצוע המכרז תחולק בין שני המציעים, ואנו קיבלנו את ההצעה כסבירה, הן מאחר והמכרז היה בנושא של שירות מתמשך שהמציע השני כבר החל בביצועו, והן בשל האשם התורם של מרשי, שהכין והגיש הצעה שאינה מסודרת.

המלצות