בהליך זה ייצגתי הן את ראש הרשות והן את הגזברית החל משלב ההכנה לשימוע. 

בניתוח מעמיק שערכתי, עם התחלת הטיפול בעניינם, עלה כי האסטרטגיה בה נקטו השניים, בשלבים המוקדמים, טרום הייצוג במשרדי, לא הייתה נכונה, וכי קיימים מסמכים מהותיים שלא הוצגו לעורך הביקורת ולוועדה טרם הדיון בשימוע.

בסופו של דבר, לאחר דין ודברים ארוך בפני הוועדה, הוחלט לפטור את כל המיוצגים על ידי מכל טענה בדבר הוצאה שלא כדין, ורק על ראש הרשות הקודם, אשר הגיע ללא ייצוג, הוטל חיוב אישי מופחת.

http://rashoyot.moin.gov.il/Handlers/ShowDocument.ashx?id=87545&m=d