לקוח המשרד, המספק עמדות לתיקון אופניים, פנה אלינו בעקבות קול קורא של רשות מקומית, שבו נקבע, כתנאי סף, שיש לספק בעמדה משאבת רגל בלבד, בעוד שבשוק קיימת אלטרנטיבה של משאבת יד. 

פנינו לרשות בטענה כי מדובר בדרישה מצמצמת מאוד וליתר דיוק קיים רק מציע אחד, המסוגל לעמוד בדרישת סף זו, עד כי עולה חשש שהמועצה כיוונה את המכרז למציע מסוים, ולכן מדובר על תנאי סף מקפח. בנוסף לכך טענו כי זהו תנאי סף דווקני, שאינו רלוונטי למקצועיות או לרמת השירותים אשר המציעים יכולים לספק לרשות, ויתרה מזאת, תנאי הסף אף מקפח גם את ציבור המוגבלים, ואינו עומד בהוראת חוקי הנגישות.

בהמשך לפנייתנו, הגשנו בקשה לשינוי הוראות המכרז, כך שניתן יהיה להציג גם משאבת יד. בקשתנו התקבלה ותנאי הסף שונו.