כללי

ברוכים הבאים לאתר  oritpeper.co.il בבעלות עו"ד אורית פפר (האתר ו/או עו"ד אורית פפר יקראו להלן "העסק").

האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מתייחס לשני המינים ויש לקוראו גם בלשון נקבה. 

מדיניות פרטיות זו מפרטת איזה מידע האתר אוסף אודותיך כאשר אתה נכנס לאתר  ו/או משאיר פרטים באתר ומה השימושים שאנו עושים במידע זה. חשוב לנו לציין שאנו אוספים נתונים אישיים אודותיך, כמפורט להלן, כדי לספק לך שירות הכי טוב עבורך. 

אנו מזמינים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו להלן בעיון רב. גלישתך באתר וביצוע פעולות מהווה הסכמה שלך לאמור במדיניות פרטיות זו.

המידע אותו אנו אוספים אודותיך כפוף למדיניות פרטיות דנן ולדיני מדינת ישראל.

המידע שאנו אוספים אודותיך

המידע אשר ימסר לנו על ידך הינו מידע הנמסר מרצונך ובהסכמתך המלאה וידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע.

המידע הנאסף אודותיך ישמר במאגרי המידע של העסק ויעשה בו שימוש כמפורט להלן.

אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אתה מתבקש לא לעשות שימוש באתר.

במסגרת הפעולות שאתה עשוי לעשות באתר, העסק אוסף אודותיך מידע אישי כדלקמן:

סוג המידעאופן האיסוף

שם, כתובת, דוא"ל, טלפון

בעת השארת פרטים בצור קשר באתר בעת משלוח דוא"ל לכתובת שלהלן
תקשורת ביננוכאשר אתה יוצר איתנו קשר טלפוני, דוא"ל, דואר וכו'
מידע על המיקום שלך, על אופן הגלישה שלך באתר, על העדפות שלו ו/או כל מידע שבמישרין או בעיקיפין או בחיבור עם מידע נוסף מאשפשר זיהויכשאתה גולש באתרכשאנו מפעילים קוקיז cookie's  כשאתה ממלא טופס "צור קשר"כשאתה מאשר לנו לשלוח לך דיוור
כתובות IP, נתוני מיקום, תכונות הדפדפן ו/או מערכת ההפעלה שאת עושה בהם שימוש, מידע על זמני הביקור שלך באתר (כולל הזמן בו שהית בכל עמוד), פרטים אודות המסלול אותו ביצעת באתר, וכו'כשאתה גולש באתר

השימוש עושה העסק במידע שלך

המידע שאנו אוספים אודותיך ישמש אותנו לכל אחד מהפעולות כדלקמן:

  • כדי לתת לך שירות בקשר עם יעוץ שאתה מבקש לקבל מאיתנו.
  • כדי לשלוח לך דיוור שוטף שלנו ובכלל זה מידע שעשוי לעניין אותך ו/או למטרות שיווקיות שלנו
  • למטרות הדרכה.
  • לכל מטרה שנדרש עפ"י דין להעביר את המידע.

בכל שלב שהוא תוכל לבקש מאיתנו שלא לשלוח לך דיוור ואנו נסיר אותך ממשלוח הדיוורים.

אם אינך מעונייך לקבל מאיתנו דיוורים, תוכל ללחוץ כאן ולשלוח לנו הודעה בעניין.

היכן אנו מאחסנים את המידע שלך

המידע שלך מאוחסן בשרתי האחסון שלנו  העשויים להיות ממוקמים בישראל או מחוץ לישראל. אתה מאשר בזה שעם גלישתך באתר ו/או מסירת נתונים על ידך הדבר מהווה הסכמה שלך לכך שהמידע אותו תמסור יאוחסן על ידי העסק במקומות האחסון האמורים.

מהן זכויות הגנת המידע שלך?

הנתונים שלך כפופים להגנה עפ"י דין, כמפורט להלן: 

זכותך עיון במידע – יש לך הזכות לבקש מאיתנו לעיין בעצמך או על ידי בא כח שהסמכת בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך במידע עליך המוחזק במאגר המידע של העסק.

ככל שתפנה אלינו, נאפשר לך עיון במידע אודותיך ונהיה רשאים שלא למסור לך מידע במידה ויתקיימו הנסיבות הקבועות בחוק המאפשרות שלנו לא למסור מידע.

זכותך עיון במידע שאינו בהחזקתנו – מבלי לגרוע מהאמור, במידה והמידע אודותיך יוחזק אצל מחזיק אחר, המחזיק עבורינו את המידע, אנו נפנה אותך למחזיק, תוך ציון פרטי המחזיק ונורה למחזיק, בכתב לאפשר לך את העיון.

זכותך לתיקון המידע אודותיך – במידה ולאחר קבלת המידע תסבור כי המידע אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, תהייה רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. במידה ונסכים לבקשה כאמור, אנו נבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותנו וניידע בדבר את כל  מי שקיבל מאיתנו את המידע בתקופה שנקבעה בדין. במידה ולא נסכים לבקשתך, נודיע לך על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בכל מקרה שבו נסכים לאפשר לך עיון כאמור נמסור לך הודעה על כך ועל הודעת הסירוב לתיקון כאמור לעיל, תהא רשאי להגיש תובענה לבית המשפט באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שימוש בעוגיות Cookies  קוקיז 

האתר משתמש ו/או עשוי להשתמש ב "עוגיות ("Cookies") "ו/או ב "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים ואשר עשוייות, בין היתר, לשפר את השימוש שלך באתר. בין היתר, עשוייות  העוגיות לאפשר שמירת מידע אודותיך, מידע אודות הדפים בהם ביקרת, מידע אודות משך השהייה שלך בכל דף, ניטור הרגלי גלישה ופעילות שלך , נתונים ופרטי ספק האינטרנט שלך, מידע על כתובת  IP   שלך, נתוני מיקום גיאוגרפי שלך ועוד. 

חלק מה"עוגיות"  יפוגו, עם סיום הגלישה וסגירת הדפדפן ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שבו השתמשת.  אנו רוצים לעדכן אותך כי באמצעות שינוי הגדרות בדפדפן האינטרנט בו אתה משתמש, תוכל לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של "Cookies" יופעלו במהלך השימוש שלך, וכן תוכל לבחור למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בהן. חשוב להבהיר כי לחסימה של כל "העוגיות" עשויה להיות השפעה שלילית על נוחות השימוש שלך באתר.

תוקף מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו תקפה ממועד פרסומה. אנו רשאים לשנות את תנאי  מדיניות הפרטיות בכל עת, תוקף השינוי שיבוצע יהיה מייד עם פרסומו באתר העסק במסגרת מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך תמיד לעיין במדיניות הפרטיות בכל עת בה תעשה שימוש באתר על מנת לראות איזה מידע נאסף ואופן השימוש במידע (לרבות המידע האישי) שנאסף לגביך.

איך ליצור איתנו קשר

בכל מקרה שבו יש לך איזשהן שאלות הנוגעות למדיניות פרטיות זו, אתה מוזמן ליצור קשר באחת הדרכים הבאות: 

באימייל: oritpeper1@gmail.com

בטלפון: 053-7773025

בדואר: ת.ד. 808 קריית אונו