ארנונה  – הליכי השגה וערר

  • השגה על השומה למנהל הארנונה – תוך 90 ימים מקבלת השומה החדשה (תלוש חיוב ראשון בתחילת שנה, או עדכון שומה באמצע שנה). במידה ולא הוגשה השגה במועד, הדבר ייחשב כאילו השומה מוסכמת.
  • תגובת מנהל ארנונה להשגה – חייבת להינתן תוך 60 ימים מאז שקיבל אותה. במידה ומנהל הארנונה לא ענה במועד, ההשגה תתקבל עבור אותה שנה.
  • הגשת ערר על תשובת מנהל הארנונה – יש להגיש לוועדת הערר תוך 30 ימים מקבלת התשובה. במידה ולא הוגש ערר במועד, הדבר ייחשב כהסכמה עם תשובת מנהל הארנונה.
  • תשובת מנהל הארנונה לערר – תוגש תוך 30 ימים נוספים, מהגשת הערר. אין סנקציה על איחור בהגשת התשובה.
  • ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר – יש להגיש לבית משפט מנהלי תוך 45 ימים מקבלת ההחלטה.

מכרזים  – עתירות מנהליות

  • עתירה על תוצאות המכרז יש להגיש מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-45 ימים לאחר שהתקבלו תוצאותיו. יודגש כי עצם ההתכתבות עם הרשות שפרסמה את המכרז, אינה מהווה עילה לדחיית מועד הגשת העתירה, אך במידה ועדיין לא הוצג בפני העותר מלוא החומר, ניתן לבקש דחיה של מועד הגשת העתירה, בנימוק זה.
  • עתירה בנוגע לתנאי המכרז יש להגיש בדחיפות וללא שיהוי, בטרם יפתחו מעטפות ההצעות, כיון שלאחר פתיחת המעטפות לא ניתן לעתור לשינוי תנאי המכרז. במקרה הזה אין משמעות לתקופה של 45 ימים שכן לוח הזמנים נקבע בהתאם למועד להגשת ההצעות למכרז. פניה לקבלת מידע לגבי הזוכה במכרז יש להגיש באופן מידי, בסמיכות לקבלת ההודעה על החלטת ועדת המכרזים.


היטלי פיתוח – עתירות בנוגע לחיובי יתר

  • עתירות בגין חיוב יתר יש להגיש לא יאוחר מ-45 ימים מאז קבלת דרישת התשלום, ובתנאי שבדרישת התשלום כבר מפורטות מלוא העילות לדרישת התשלום, ויש הפנייה לסעיף חוק העזר בגינו נדרש התשלום. במקרה ודרישת התשלום לא כללה את כל המידע הדרוש,  45 הימים ייספרו החל ממועד קבלת תשובת הרשות, בה יפורט כל המידע המבוקש.
  • במידה ומדובר על חיובי דמי הקמה על ידי תאגידי מים וביוב, יש לפנות ראשית לתאגיד המים עצמו, תוך 30 יום מקבלת החיוב, ולאחר שהתקבלה תשובה מהתאגיד ניתן לפנות, תוך 30 ימים נוספים, ליחידה לתלונות הציבור ברשות הממשלתית למים וביוב. רק לאחר קבלת תשובות מגופים אלו, ניתן לפנות לבית המשפט.